Skape en heltidskultur gjennom teknologi og innovasjon

I september arrangerte SynPlan en konferanse for fagforeninger, kommuner og universiteter for å diskutere heltidskulturen i kommunale helse- og omsorgstjenester. Konferansen ble avholdt på NTNUs kontor i Oslo, og hadde deltakelse fra Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, KS (Kommunesektorens organisasjon), Trondheim kommune, Oslo kommune, NTNU og Nord universitet.  Arrangementet ble tilrettelagt av Werner Christie, tidligere helseminister, og Camilla Roede Skevik og Hai Nguyen fra NTNU.

Roundtable conference with unions, municipalities, and universities to discuss the full-time cultureKonferansen med fagforeninger, kommuner og universiteter om heltidskultur.

En høy andel vikarer er en av de største utfordringene for norske kommuner. Dette kombinert med mangelen på fastleger og sykepleiere, legger enormt press på systemet for å være mer effektivt samtidig som budsjettene er strammere. For å løse problemet må kommunene revurdere hvordan tjenester og arbeidstid organiseres, og se etter innovasjoner som fungerer umiddelbart.

Heltidskultur og hvorfor det er viktig

Kari Ingstad sharing about full-time culture and its importance to the healthcare system and society Kari Ingstad om heltidskultur, og dens betydning for helsevesenet og samfunnet

Kari Ingstad, professor ved Nord universitet, startet konferansen med en sjokkerende graf som viser at helsesektoren har lavest andel heltidsstillinger. Denne vikarkulturen skaper ikke bare et stressende og uholdbart arbeidsmiljø for ansatte, men gjør også helsesektoren mindre attraktiv for de unge. Mer enn noensinne er det å skape en heltidskultur en absolutt nødvendighet for å håndtere betydelige utfordringer i møtet med den økte etterspørselen etter omsorgstjenester, gitt tilgjengelige ressurser og kompetanse. 

Se mer om heltidskultur i Karis presentasjon.

Trondheim er banebrytende innen bruk av AI/ML for å være mer effektive og proaktive

Lars Dyrdahl and Øyvind Melgård from Trondheim municipality sharing how they are leveraging technology to optimise staff planningLars Dyrdahl og Øyvind Melgård fra Trondheim kommune om hvordan de utnytter teknologi for å optimalisere bemanningsplanleggingen

I og med at de kommer fra hovedstaden for kunnskap og kompetanse i Norge, så forstår ledere i Trondheim hvordan verden forandrer seg, og at de må tilpasse seg den ved å bli mer proaktive for å håndtere utfordringene. I 2021 gjennomførte Trondheim et forsøk med SynPlan for å predikere sykefravær og budsjett i 3 helseenheter. Etter eksperimentet rapporterte enhetene om betydelige økonomiske fordeler i driften med stabilitet i bemanningen.

Lars la også i presentasjonen vekt på at teknologi og kultur må gå hånd i hånd. Det å endre folks tankegang om det å gjøre noe nytt og videreutdanne ansatte er ikke mindre viktig enn å bruke ny teknologi. Dette for å maksimere fordelene med den nye teknologien. Trondheim har besluttet å rulle ut løsningen til 200 enheter i regionen, og har begynt å endre til en sentralisert planleggingstilnærming.

 Få mer innsikt i hva Trondheim har gjort gjennom presentasjonen

KS og Tørn-prosjektet

Berit Sund sharing about Torn projectBerit Sund om Tørn-prosjektet

Tørn-prosjektet, et initiativ fra KS, ble introdusert av Berit Sund som er seniorrådgiver i KS.  Hun delte bekymringene fra regjeringen om de økende utfordringene for sektoren, og ba kommunene samarbeide for å finne en løsning for å fremme heltidskultur i kommunale helse- og omsorgstjenester. Pasienter må oppleve kontinuitet, sikkerhet og tilpasning til deres behov. Da må bemanning med de rette ferdighetene sikres hele døgnet, hele året. Målet er å ha en blanding av ferdigheter som står i forhold til brukerens behov og oppgavene som skal løses. Tørn-prosjektet vil gi oss mer kunnskap om hvordan vi kan oppnå dette, for eksempel om hvordan velferdsteknologi og frivillighet kan bidra i arbeidet.

En ny måte å bemanningsplanlegge

SynPlan benyttet dette som en mulighet til å representere den nye bølgen av AI/ML-teknologi som kan bidra til å bygge en praksis med heltidskultur i helsesektoren. Ved å kunne predikere antall sykefravær og pasientenes etterspørsel, kan SynPlan hjelpe kommunene med å redusere avhengigheten av vikarer og overtid og være mer effektive i planleggingen. Med detta kan arbeidsforholdene for ansatte forbedres, noe som resulterer i en økning i heltidsstillinger, og bedre kvalitet på tjenestene.

------

Interessert i hva SynPlan kan gjøre for å øke heltidsstillinger? Be om en demo hos oss!

Share
Related post